Procedura recenzowania jest zgodna z zasadami etyki wydawniczej, wypracowanymi przez Comittee on Publication Ethics (COPE).

 1. Prace nadsyłane do Wydawnictwa Naukowego podlegają w pierwszej kolejności wstępnej ocenie pod kątem wymogów formalnych (Wskazówki wydawnicze dla autorów), poziomu merytorycznego i językowego.
 2. Wydawnictwo zapewnia dobór odpowiednich recenzentów z uwzględnieniem ich kwalifikacji w zakresie danego obszaru badawczego – prace naukowe recenzowane są przez pracowników naukowych z ośrodków akademickich w Polsce i za granicą, a także przez specjalistów z danej dziedziny.
 3. Prace wstępnie zakwalifikowane do druku podlegają obowiązkowo co najmniej jednej recenzji naukowej, sporządzonej przez pracownika naukowego spoza Uczelni, wskazywanego przez Radę Naukową z przestrzeganiem zasady przeciwdziałania konfliktom interesów na linii autor – recenzent i anonimowości w trakcie procesu wydawniczego. W przypadku czasopism naukowych każdy artykuł podlega co najmniej dwóm niezależnym recenzjom.
 4. Recenzentowi przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość ustalana jest każdorazowo przez Radę Naukową, zgodnie z Zarządzeniem Nr 105/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 30 grudnia 2015 r. i Nr 19/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 22 lutego 2022 r.  
 5. Recenzja powinna być sporządzona z zachowaniem następujących zasad:
  •    terminowości;
  •    bezwzględnej obiektywności i rzetelności źródeł;
  •    poufności;
  •   recenzja może być sporządzona na dwa sposoby: na formularzu recenzji lub formie pisemnej, będącej pogłębioną i dobrze uzasadnioną oceną wraz z jednoznaczną konkluzją.
 6. Recenzent może: zaakceptować pracę do druku w przedstawionej formie, zakwalifikować ją warunkowo (co wiąże się z koniecznością dokonania przez autora poprawek zasugerowanych w recenzji) lub odrzucić pracę jako nienadającą się do druku.
 7. W przypadkach spornych lub skomplikowanych istnieje możliwość powołania dodatkowego recenzenta.
 8. Warunkiem wydania publikacji jest ostatecznie pozytywna recenzja, a także zgoda Redaktora Wydania (lub Redaktora Naczelnego w przypadku czasopism naukowych) i Rady Naukowej.
 9. Wszystkie nadsyłane prace i oryginały recenzji są archiwizowane w dokumentacji Wydawnictwa Naukowego Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (do 30 września 2022 roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu).

 

Do pobrania:
Formularz recenzji