Procedura wydawnicza

Zgodnie z Regulaminem, do zadań Wydawnictwa Naukowego należy przede wszystkim publikacja prac osób związanych z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (do 30 września 2022 roku Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu): niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego oraz rozwoju naukowego, materiałów informacyjnych, a także innych opracowań na potrzeby Uczelni. Współpraca pomiędzy Wydawnictwem a Autorem ma charakter bezpłatny (Autor nie ponosi kosztów związanych z procesem wydawniczym ani nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu opublikowania pracy).

Wydawnictwo nie przyjmuje do druku prac, które zostały już opublikowane lub złożone do druku w jakimkolwiek innym wydawnictwie.

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie publikacji do druku:

  • Wniosek do planu wydawniczego, zatwierdzony przez Radę Wydziału, składany w Wydawnictwie Naukowym do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok wydania publikacji;
  • tekst publikacji w dwóch wersjach (w postaci wydruku i na nośniku elektronicznym), składany wraz z wnioskiem wydawniczym lub (w uzasadnionych przypadkach) po wpisaniu publikacji do planu wydawniczego, w terminie wskazanym we wniosku wydawniczym;
  • Oświadczenie autora.

Dokumenty składa się w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (zob. Kontakt).

Prace nadsyłane do Wydawnictwa podlegają w pierwszej kolejności wstępnej ocenie pod kątem wymogów formalnych (Wskazówki wydawnicze dla autorów), poziomu merytorycznego i językowego, a także weryfikacji przez system Antyplagiat (plagiat.pl – w trakcie wdrażania).

O realizacji wniosków wydawniczych ostatecznie decyduje Rada Naukowa, wpisując wnioski zaopiniowane pozytywnie do planu wydawniczego na bieżący rok kalendarzowy.

Wszystkie prace wstępnie zakwalifikowane do druku podlegają obowiązkowej recenzji (zob. Procedura recenzowania).

Wydawnictwo Naukowe Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu stosuje najwyższe standardy publikacyjne i kieruje się zasadami etyki wydawniczej, mającymi na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym. W swojej działalności opiera się na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (ang. Committee on Publication Ethics, COPE) (zob. https://publicationethics.org/).

Wydawnictwo może  wydawać publikacje na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Całkowity koszt wydania pokrywa zleceniodawca.

 

Do pobrania: